„Весняночка”
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №90

завідувач: Байко Ніна Федорівна
адреса: м. Черкаси, вул. Припортова, 12
телефон: (0472) 72-39-11
Корисна інформація

Останні оновлення
ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА –САДОК ) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ №90 «ВЕСНЯНОЧКА»

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1.Загальне положення

1.1 Відповідно до пункту 46 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, наказу міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 398 від 26 квітня 2011 року «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу» у дошкільних навчальних закладах на загальних зборах обирають раду навчального закладу та її членів та голову.

1.2.Рада дошкільного навчального закладу ( далі – рада) – це постійно діючий у період між загальними зборами орган громадського самоврядування.

1.3 У своїй діяльності рада керується Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, цим Положенням та Статутом дошкільного закладу.

2.Мета, завдання і принципи діяльності ради дошкільного начального закладу.

2.1.Метою діяльності ради є:

Сприяння демократизації та гуманізації навчально – виховного процесу;

Об’єднання зусиль педагогічного колективу, батьків, громадськості щодо розвитку дошкільного закладу та удосконалення навчально – виховного процесу;

Формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління дошкільним навчальним закладом:

Розширення колегіальних форм управління дошкільним закладом;

Підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально – виховного процесу.

2.2 Основними завданнями ради є:

Підвищення ефективності навчально – виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю;

Визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку дошкільного навчального закладу та сприяння організаційно – педагогічному забезпеченню навчально – виховного процесу;

Формування розвивального середовища;

Створення належного педагогічного клімату в дошкільному закладі

Сприяння духовному, фізичному розвитку дітей та набуття ними соціального досвіду;

Підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання дітей, творчих пошуків і дослідницько–експерементальної роботи педагогів;

Сприяє організації дозвілля та оздоровлення дітей;

Зміцнення партнерських зв’язків між родинами дітей та дошкільним навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально – виховного процесу.

2.3 Рада дошкільного закладу діє на засадах:

Законності, гласності;

Виборності;

Колегіальності ухвалення рішень;

Добровільності і рівноправності членства.

Підзвітності і відповідальності перед загальними зборами батьків закладу.

3.Структура ради дошкільного закладу та організація її діяльності.

3.1 Обирають раду дошкільного навчального закладу, її членів та голову, встановлюють строк їх повноважень на загальних зборах, що проводять на початку навчального року. До складу ради пропорційно обираються представники від колективу дошкільного закладу, батьків, або осіб які їх замінюють. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь – яких причин приймається виключно загальними зборами.

3.2. На чергових зборах рада закладу оновлюється не менше, ніж на третину.

3.3. Рада працює за планом, що затверджується на першому засіданні новообраної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю.

3.4. Очолює раду дошкільного навчального закладу голова, який обирається зі складу ради. Головою ради не може бути завідуюча та її заступники.

3.5. Завдання ради може скликатися її головою або з ініціативи завідуючої дошкільним закладом, власника ( засновника), а також членами ради.

3.6. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісії і зміст їхньої роботи визначається радою.

3.7 Члени ради мають виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально – виховного процесу, проведення оздоровчих та культурно – масових заходів.

3.8. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

3.9.Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту дошкільного закладу, доводять в 7-ми денний термін до відома педагогічного колективу, батьків або осіб, що їх замінюють.

3.10. У разі незгоди адміністрації дошкільного навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету дошкільного закладу.

3.11. Рада дошкільного закладу:

Організовує виконання рішень загальних зборів

Розглядає питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально – технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу;

Заслуховує питання організації харчування у дошкільному закладі;

Розглядає звернення учасників навчально – виховного процесу з питань роботи дошкільного закладу;

Разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

Розробляє, переглядає, при потребі вносить зміни в положення про раду дошкільного закладу з дотриманням чинного законодавства України про освіту;

Сприяє педагогічній освіті батьків;

Вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально – виховного процесу.

3.12. Статутом дошкільного навчального закладу можуть визначатись й інші повноваження ради закладу, що не суперечать чинному законодавству.

3.13. Комітети звітують про свою роботу перед загальними зборами батьків дітей, які відвідують заклад, один раз на рік - в день виборів нового складу комітетів. На вимогу більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти комітетів.

3.14. Секретар ради веде протоколи засідань і зборів, що зберігаються у справах дошкільного навчального закладу і передаються за актом новому складу відповідних комітетів. Строк зберігання протоколів – 3 роки.

3.15. Керівництво і працівники закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

Наші фотографії

© 2021 Хостинг від uCoz